سربرگ تحریر 100 گرم

سایز
تیراژ
یک رو
دو رو
مدت زمان
A4- 297*210mm
1000
460.000
651.000
7 روزه
A5- 210*148mm
1000
230.000
326.000
7 روزه

تراکت گلاسه 135گرمی

سایز
تیراژ
یک رو
دو رو
مدت زمان
20*29-A4
1000
324.000
418.000
7 روزه
20*29-A4
1000
349.000
445.000
2 روزه
20*29-A4
2000
558.000
664.000
7 روزه
20*29-A4
2000
590.000
597.000
2 روزه
20*29-A4
2000
479.000
561.000
6 ساعته
20*29-A4
5000
123.000
1.353.000
7 روزه
20*29-A4
5000
1.274.000
1.392.000
2 روزه
A5-20*14.5
1000
162.000
209.000
7 روزه
A5-20*14.5
1000
182.000
228.000
2 روزه
A5-20*14.5
2000
278.500
333.000
7 روزه
A5-20*14.5
2000
304.500
358.000
2 روزه
A5-20*14.5
2000
254.500
296.000
6 ساعته
A5-20*14.5
5000
617.500
677.000
7 روزه
A5-20*14.5
5000
650.000
710.000
2 روزه
A6-14.5*10
1000
80.000
104.000
7 روزه
A6-14.5*10
1000
94.000
118.000
2 روزه
A6-14.5*10
2000
139.000
166.000
7 روزه
A6-14.5*10
2000
159.000
186.000
2 روزه
A6-14.5*10
2000
178.000
205.000
6 ساعته
A6-14.5*10
5000
309.000
338.000
7 روزه
A6-14.5*10
5000
335.000
533.000
2 روزه
B4-34*24
1000
507.000
685.000
7 روزه
B4-34*24
1000
533.000
711.000
2 روزه
B4-34*24
2000
854.000
1.050.000
7 روزه
B4-34*24
2000
886.000
1.083.000
2 روزه
B4-34*24
5000
1.872.000
2.100.000
7 روزه
B4-34*24
5000
1.911.000
2.140.000
2 روزه
B5-24*17
1000
253.000
343.000
7 روزه
B5-24*17
1000
273.000
363.000
2 روزه
B5-24*17
2000
428.000
525.000
7 روزه
B5-24*17
2000
453.000
551.000
2 روزه
B5-24*17
5000
936000
1050000
7 روزه
B5-24*17
5000
968.000
1.083.000
2 روزه
B6-17*12
1000
127.000
171.000
7 روزه
B6-17*12
1000
140.000
184.000
2 روزه
B6-17*12
2000
213.000
262.000
7 روزه
B6-17*12
2000
233.000
282.000
2 روزه
B6-17*12
5000
468.000
525.000
7 روزه
B6-17*12
5000
494.000
551.000
2 روزه

فرم عمومی گلاسه 170 گرمی

سایز
تیراژ
یک رو
دو رو
مدت زمان
A4-29*20
2000
1067000
1241000
7 روزه
A4-29*20
2000
1110000
1284000
2 روزه
A4-29*20
4000
1965000
2158000
7 روزه
A4-29*20
4000
2015000
2210000
2 روزه
A5-20*14.5
2000
533000
621000
7 روزه
A5-20*14.5
2000
566000
655000
2 روزه
A5-20*14.5
4000
983000
1079000
7 روزه
A5-20*14.5
4000
1027000
1086000
2 روزه
A6-14.5*10
2000
266000
310000
7 روزه
A6-14.5*10
2000
292000
334000
2 روزه
A6-14.5*10
4000
491000
7 روزه
A6-14.5*10
4000
525000
572000
2 روزه

تراکت تحریر 80 گرم

سایز
تیراژ
یک رو
دو رو
مدت زمان
A4-29*20
1000
275.000
374.000
7 روزه
A4-29*20
1000
301.000
400.000
2 روزه
A4-29*20
2000
458.000
569.000
7 روزه
A4-29*20
2000
491.000
601.000
2 روزه
A4-29*20
2000
524.000
634.000
6 ساعته
A4-29*20
5000
980.000
1.103.000
7 روزه
A4-29*20
5000
1.019.000
1.124.000
2 روزه
A5-20*14.5
1000
137.000
187.000
7 روزه
A5-20*14.5
1000
157.000
206.000
2 روزه
A5-20*14.5
2000
230.000
284.000
7 روزه
A5-20*14.5
2000
256.000
310.000
2 روزه
A5-20*14.5
2000
282.000
336.000
6 ساعته
A5-20*14.5
5000
490.000
552.000
7 روزه
A5-20*14.5
5000
522.000
585.000
2 روزه
A6-14.5*10
1000
69.000
93.000
7 روزه
A6-14.5*10
1000
82.000
106.000
2 روزه
A6-14.5*10
2000
114.000
143.000
7 روزه
A6-14.5*10
2000
133.000
162.000
2 روزه
A6-14.5*10
2000
153.000
182.000
6 ساعته
A6-14.5*10
5000
245.000
275.000
7 روزه
A6-14.5*10
5000
272.000
301.000
2 روزه
B4-34*24
1000
418.000
596.000
7 روزه
B4-34*24
1000
445.000
623.000
2 روزه
B4-34*24
2000
677.000
873.000
7 روزه
B4-34*24
2000
706.000
906.000
2 روزه
B4-34*24
5000
1.430.000
1.660.000
7 روزه
B4-34*24
5000
1.470.000
1.700.000
2 روزه
B5-24*17
1000
209.000
299.000
7 روزه
B5-24*17
1000
229.000
318.000
2 روزه
B5-24*17
2000
339.000
437.000
7 روزه
B5-24*17
2000
365.000
462.000
2 روزه
B5-24*17
5000
715.000
830.000
7 روزه
B5-24*17
5000
747.000
863.000
2 روزه
B6-17*12
1000
105.000
145.500
7 روزه
B6-17*12
1000
119.000
162.000
2 روزه
B6-17*12
2000
169.000
218.000
7 روزه
B6-17*12
2000
188.000
238.000
2 روزه
B6-17*12
5000
357.000
414.000
7 روزه
B6-17*12
5000
383.000
440.000
2 روزه

سربرگ تحریر 80 گرم

سایز
تیراژ
یک رو
دو رو
مدت زمان
A4-297*210mm
1000
360.000
501.000
7 روزه
A4-297*210mm
1000
386.000
527.000
2 روزه
A4-297*210mm
2000
586.000
746.000
7 روزه
A4-297*210mm
2000
618.000
778.000
2 روزه
A4-297*210mm
2000
651.000
811.000
6 ساعته
A4-297*210mm
5000
1.227.000
1.404.000
7 روزه
A4-297*210mm
5000
1.266.000
1.444.000
2 روزه
A5-210*148mm
1000
180.000
250.000
7 روزه
A5-210*148mm
1000
200.000
270.000
2 روزه
A5-210*148mm
2000
294.000
373.000
7 روزه
A5-210*148mm
2000
319.000
399.000
2 روزه
A5-210*148mm
2000
282.000
336.000
6 ساعته
A5-210*148mm
5000
613.000
703.000
7 روزه
A5-210*148mm
5000
646.000
735.000
2 روزه
A6-148*105mm
1000
90.000
126.000
7 روزه
A6-148*105mm
1000
102.000
139.000
2 روزه
A6-148*105mm
2000
146.000
187.000
7 روزه
A6-148*105mm
2000
166.000
207.000
2 روزه
A6-148*105mm
2000
186.000
226.000
6 ساعته
A6-148*105mm
5000
306.000
351.000
7 روزه
A6-148*105mm
5000
333.000
377.000
2 روزه

سربرگ کتان 120 گرم

سایز
تیراژ
یک رو
دو رو
مدت زمان
A4-297*210mm
1000
605.000
796.000
7 روزه
A5-210*148mm
1000
302.000
399.000
7 روزه

سربرگ 140 گرم کارتی

سایز
تیراژ
یک رو
مدت زمان
A4-297*210mm
1000
644.000
12 روزه
A4-297*210mm
2000
1.128.000
12 روزه
A5-210*148mm
1000
322.000
12 روزه
A5-210*148mm
2000
564.000
12 روزه

سربرگ کرافت 80 گرم

سایز
تیراژ
یک رو
دو رو
مدت زمان
A4-297*210mm
1000
360.000
328.000
7 روزه
A4-297*210mm
2000
366.000
478.000
7 روزه
A4-297*210mm
5000
752.000
876.000
7 روزه
A5-210*148mm
1000
115.000
165.000
7 روزه
A5-210*148mm
2000
183.000
238.000
7 روزه
A5-210*148mm
5000
377.000
438.000
7 روزه
A6-148*105mm
1000
57.000
82.000
7 روزه
A6-148*105mm
2000
92.000
119.000
7 روزه
A6-148*105mm
5000
188.000
219.000
7 روزه

پوستر تحریر 80 گرم

محصول
سایز فایل
تیراژ
یک رو
دو رو
مدت زمان
پوستر A1 90*60
580-890mm
1000
2.839.000
-
2 روزه
پوستر A1 90*60
580-890mm
2000
4.644.000
-
2 روزه
پوستر A2 60*45cm
590-430mm
1000
1.500.000
-
2 روزه
پوستر A2 60*45cm
590-430mm
2000
2.434.000
-
2 روزه
پوستر A3 42*29.7cm
420-297mm
1000
750.000
1.092.000
3 روزه
پوستر A3 42*29.7cm
420-297mm
2000
1.179.000
1.534.000
3 روزه
پوستر B1 100*70cm
990-680mm
1000
3.130.000
-
2 روزه
پوستر B1 100*70cm
990-680mm
2000
5.227.000
-
2 روزه
پوستر B2 50*70cm
480-690mm
1000
1.645.000
-
2 روزه
پوستر B2 50*70cm
480-690mm
2000
2.679.000
-
2 روزه
پوستر B3 35*50cm
340-480mm
1000
822.000
-
4 روزه
پوستر B3 35*50cm
340-480mm
2000
1.325.000
-
4 روزه

پوستر تحریر ایرانی 80 گرم

محصول
سایز فایل
تیراژ
یک رو
مدت زمان
پوستر B1 100*70cm
990-680mm
1000
2.340.000
2 روزه
پوستر B1 100*70cm
990-680mm
2000
3.614.000
2 روزه
پوستر B1 100*70cm
990-680mm
5000
7.163.000
2 روزه
پوستر B2 50*70cm
480-690mm
1000
1.267.000
2 روزه
پوستر B2 50*70cm
480-690mm
2000
1.894.000
2 روزه
پوستر B2 50*70cm
480-690mm
5000
3.718.000
2 روزه

پاکت تحریر 80 گرم

محصول
سایز فایل
تیراژ
یک رو
مدت زمان
پاکت نامه
260-230mm
1000
380.000
7 روزه
پاکت نامه
260-230mm
2000
647.000
7 روزه
پاکت نامه
260-230mm
5000
1.407.000
7 روزه
پاکت A5
345-245mm
1000
455.000
7 روزه
پاکت A5
345-245mm
2000
750.000
7 روزه
پاکت A5
345-245mm
5000
1.612.000
7 روزه
پاکت A4
480-345mm
1000
887.000
7 روزه
پاکت A4
480-345mm
2000
1.456.000
7 روزه
پاکت A4
480-345mm
5000
3.116.000
7 روزه

پاکت گلاسه 135 گرم

محصول
سایز فایل
تیراژ
یک رو
مدت زمان
پاکت نامه
260-230mm
1000
457.000
7 روزه
پاکت نامه
260-230mm
2000
800.000
7 روزه
پاکت نامه
260-230mm
5000
1.792.000
7 روزه
پاکت A5
345-245mm
1000
542.000
7 روزه
پاکت A5
345-245mm
2000
923.000
7 روزه
پاکت A5
345-245mm
5000
2.045.000
7 روزه
پاکت A4
480-345mm
1000
1.060.000
7 روزه
پاکت A4
480-345mm
2000
1.801.000
7 روزه
پاکت A4
480-345mm
5000
3.982.000
7 روزه

پاکت کتان 120 گرم

محصول
سایز فایل
تیراژ
یک رو
مدت زمان
پاکت نامه
260-230mm
1000
676.000
7 روزه
پاکت A5
345-245mm
1000
782.000
7 روزه
پاکت A4
480-345mm
1000
1.543.000
7 روزه
پاکت A3
670-475mm
1000
2.875.000
7 روزه

پاکت تحریر 100 گرم

محصول
سایز فایل
تیراژ
یک رو
مدت زمان
پاکت نامه
260-230mm
1000
468.000
7 روزه
پاکت A5
345-245mm
1000
553.000
7 روزه
پاکت A4
480-345mm
1000
1.084.000
7 روزه

پاکت A3

محصول
سایز فایل
تیراژ
یک رو
مدت زمان
پاکت A3 تحریر 120 گرم
670-475mm
1000
2.657.000
7 روزه
پاکت A3 کتان 120 گرم
345-245mm
1000
2.876.000
7 روزه

فرم های قالب دار

محصول
سایز
تیراژ
مبلغ
مدت زمان
لیوان کاغذی 360 سی سی
طبق راهنما
1000
462.000
8 روزه
لیوان کاغذی 200 سی سی
طبق راهنما
1000
384.000
7 روزه
لیوان کاغذی 200 سی سی
طبق راهنما
5000
1.734.000
7 روزه
پاکت سی دی
طبق راهنما
1000
800.000
13 روزه
پاکت سی دی فانتزی (گلاسه یو وی)
طبق راهنما
1000
1.058.000
13 روزه
پاکت سی دی فانتزی (سلفون مات)
طبق راهنما
1000
1.081.000
13 روزه
لیبل سی دی (با پوشش یو وی)
طبق راهنما
1000
577.000
13 روزه
فولدر A4 (گلاسه 300 گرم سلفون مات یا براق)
طبق راهنما
1000
3.134.000
7 روزه
جاکارتی ( گلاسه 300 گرم سلفون مات)
طبق راهنما
1000
674.000
7 روزه
آهنربایی با قالب طرح شما
طبق راهنما
1000
-
15 روزه
سلفون قالبدار
طبق راهنما
1000
109.000
10 روزه

بروشور 135 گرم تا شده

سایز
تیراژ
دو رو
مدت زمان
A3-290-400mm
1000
1.092.000
7 روزه
A3-290-400mm
1000
1.118.000
2 روزه
A3-290-400mm
2000
1.700.000
7 روزه
A3-290-400mm
2000
1.732.000
2 روزه
A4-290-200mm
1000
552.000
7 روزه
A4-290-200mm
1000
896.000
2 روزه
A4-290-200mm
2000
863.000
7 روزه
A4-290-200mm
2000
895.000
2 روزه

پاکت 140 گرم کارتی

محصول
سایز فایل
تیراژ
یک رو
مدت زمان
پاکت A4
478-345mm
1000
1.615.000
12 روزه
پاکت A4
478-345mm
2000
2.839.000
12 روزه
پاکت A5
348-245mm
1000
851.000
12 روزه
پاکت A5
348-245mm
2000
1.484.000
12 روزه
پاکت نامه
258-236mm
1000
823.000
12 روزه
پاکت نامه
258-236mm
2000
1.441.000
12 روزه

کارت ویزیت های ساده 1000 عددی

محصول
سایز فایل
یک رو
دو رو
مدت زمان
گلاسه یو وی
90-60mm
52.000
66.000
7 روزه
گلاسه یو وی
90-60mm
56.000
70.000
1 روزه
سلفون مات
90-60mm
53.000
69.000
7 روزه
سلفون مات
90-60mm
57.000
73.000
1 روزه
سلفون مات
90-60mm
62.000
78.000
6 ساعته
سلفون براق
90-60mm
53.000
69.000
7 روزه
سلفون براق
90-60mm
57.000
73.000
1 روزه
سلفون براق
90-60mm
62.000
78.000
6 ساعته
کتان امباس
90-60mm
82.000
87.000
7 روزه
کتان امباس
90-60mm
86.000
91.000
1 روزه
کتان آلمان
90-60mm
-
-
-
سوسماری
90-60mm
67.000
78.000
10 روزه
سلفون مات مخملی
90-60mm
126.000
139.000
10 روزه
لیبل یو وی
90-60mm
79.000
-
7 روزه
لیبل یو وی
90-60mm
83.000
-
2 روزه
لیبل سلفون براق
90-60mm
80.000
-
7 روزه
لیبل سلفون براق
90-60mm
84.000
-
2 روزه
سلفون براق دور گرد
85-48mm
-
105.000
7 روزه
سلفون براق دور گرد
85-48mm
-
112.000
2 روزه
سلفون براق دور گرد
85-48mm
121.000
121.000
6 ساعته
سلفون مات دور گرد
85-48mm
-
105.000
7 روزه
سلفون براق دور گرد
85-48mm
-
105.000
7 روزه
سلفون مات دور گرد
-
112.000
2 روزه
سلفون مات دور گرد
85-48mm
121.000
121.000
6 ساعته

کارت ویزیت های ساده 500 عددی

محصول
سایز فایل
مبلغ
مدت زمان
سلفون براق دور گرد
90-60mm
75.000
7 روزه
سلفون براق دور گرد
90-60mm
82.000
2 روزه
سلفون مات دور گرد
90-60mm
75.000
7 روزه
سلفون مات دور گرد
90-60mm
82.000
2 روزه

کارت ویزیت های فانتزی دور و دورگرد 1000 عددی

محصول
سایز فایل
مبلغ
مدت زمان
لمینت برجسته
90-60mm
203.000
7 روزه
لمینت برجسته
90-60mm
209.000
3 روزه
لمینت برجسته مخملی
90-60mm
285.000
15 روزه
لمینت براق
90-60mm
262.000
7 روزه
لمینت براق
90-60mm
269.000
2 روزه
لمینت براق
90-60mm
278.000
6 ساعته
لمینت مات
90-60mm
335.000
7 روزه
لمینت مات
90-60mm
269.000
2 روزه
لمینت مات
90-60mm
351.000
6 ساعته
لمینت براق طرح موج
90-60mm
262.000
10 روزه
لمینت مات طرح موج
90-60mm
335.000
15 روزه
لمینت برجسته طلاکوب
90-60mm
342.000
12 روزه
طلا کارت لمینت مات
90-60mm
468.000
15 روزه
طلا کارت لمینت براق
90-60mm
385.000
15 روزه
سلفون مات دورو موضعی
90-60mm
136.000
12 روزه
سلفون مات دورو طلاکوب
90-60mm
226.000
12 روزه
سلفون مات مخملی موضعی
90-60mm
203.000
15 روزه
سلفون مات مخملی طلاکوب
90-60mm
294.000
15 روزه
سلفون مات مخملی دورگرد
90-60mm
294.000
10 روزه
لمینت برجسته ویزیتی
85-48mm
124.000
7 روزه
لمینت براق ویزیتی
85-48mm
209.000
10 روزه
لمینت مات ویزیتی
85-48mm
268.000
10 روزه
لمینت برجسته کوچک
95-59mm
152.000
7 روزه
لمینت برجسته مخملی کوچک
95-59mm
213.000
15 روزه
لمینت برجسته طلاکوب کوچک
95-59mm
256.000
15 روزه
لمینت براق مربع
55-55mm
170.000
10 روزه
لمینت مات مربع
55-55mm
217.000
10 روزه

کارت ویزیت های فانتزی دورو دورگرد 500 عددی

محصول
سایز فایل
مبلغ
مدت زمان
لمینت براق
90-60mm
152.000
7 روزه
لمینت براق
90-60mm
158.000
2 روزه
لمینت مات
90-60mm
191.000
7 روزه
لمینت مات
90-60mm
198.000
2 روزه

محصولات جنیوس

محصول
سایز فایل
تیراژ
مبلغ
مدت زمان
پی وی سی 300 میکرون
68.5-57mm
500
271.000
10 روزه
پی وی سی 500 میکرون
68.5-57mm
500
275.000
5 روزه
پی وی سی 500 میکرون
68.5-57mm
500
299.000
2 روزه
پی وی سی 500 میکرون
68.5-57mm
1000
448.000
5 روزه
پی وی سی برفکی نیمه شفاف
68.5-57mm
500
292.000
7 روزه
پی وی سی 760 میکرون
89-57mm
250
386.000
5 روزه
پی وی سی 760 میکرون
89-57mm
500
657.000
5 روزه
پی وی سی 760 میکرون
89-57mm
1000
1.020.000
5 روزه
پی وی سی 760 میکرون متالیک
89-57mm
500
872.000
15 روزه
لیبل متالایز
85-48mm
1000
351.000
25 روزه
لیبل شیشه ای
85-48mm
1000
257.000
7 روزه

ست اداری

سربرگ
پاکت نامه
پاکت A4
تحریر 80
تحریر 100
کتان 120
مدت زمان
(A5 (2000 و (A4 (2000 عدد
1000 عدد
-
1.528.000
1.891.000
2.460.000
7 روزه
(A4 (3000 عدد
1000 عدد
-
1.528.000
1.891.000
2.460.000
7 روزه
(A4 (1000 عدد
1000 عدد
1000 عدد
1.725.000
2.119.000
2.948.000
7 روزه

پوستر گلاسه 135 گرم

محصول
سایز فایل
تیراژ
یک رو
دو رو
مدت زمان
پوستر A1 90*60
580-890mm
1000
3.225.000
-
2 روزه
پوستر A1 90*60
580-890mm
2000
5.417.000
-
2 روزه
پوستر A2 60*45cm
590-430mm
1000
1.692.000
-
2 روزه
پوستر A2 60*45cm
590-430mm
2000
2.774.000
-
2 روزه
پوستر A3 42*29.7cm
420-297mm
1000
846.000
1.188.000
3 روزه
پوستر A3 42*29.7cm
420-297mm
2000
1.372.000
1.737.000
3 روزه
پوستر B1 100*70cm
990-680mm
1000
3.823.000
-
2 روزه
پوستر B1 100*70cm
990-680mm
2000
6.611.000
-
2 روزه
پوستر B2 50*70cm
480-690mm
1000
1.991.000
-
2 روزه
پوستر B2 50*70cm
480-690mm
2000
3.370.000
-
2 روزه
پوستر B3 35*50cm
340-480mm
1000
995.000
-
4 روزه
پوستر B3 35*50cm
340-480mm
2000
1.670.000
-
4 روزه

  • فرم‌های فوری برای سفارش، محدودیت زمانی دارد و فقط سفارش‌هایی که در روزهای شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۵ و در روز پنجشنبه قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند طبق زمان تحویل ذکر شده آماده خواهد شد. این مساله برای فرم های ۶ ساعته متفاوت است.
  • پذیرش سفارشات فوری (۶ ساعته) فقط روزهای شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۲ خواهد بود، روز پنجشنبه تحویل فرم ۶ ساعته نخواهیم داشت.
  • زمان حاضر شدن سفارش‌ها براساس روز کاری محاسبه می‌شود و ساعت سفارش تاثیر مستقیم بر زمان آماده شدن خواهد داشت.
  • کارهای A5 و بزرگ‌تر از A5 در فرم‌های ویزیت ساده شامل گارانتی نمی‌باشد. کاتالوگ‌های ۳۰۰ گرمی نیز شامل گارانتی نمی‌باشد.
  • کلیه سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می‌باشد سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش موردنظر تغییر خواهد کرد.
  • جهت سفارش محصول با شماره‌های ۰۲۱۸۸۹۵۰۱۳۰ - ۰۲۱۸۸۹۵۶۹۶۸ تماس حاصل نمائید یا سفارش خود را به آدرس ایمیل tarahaneparse@gmail.com ارسال نمایید.